STATUT 

KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA POMOCY 

IM. ŚW. BRATA ALBERTA

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę: „Katolickie Stowarzyszenie Pomocy im. Św. Brata Alberta” (dalej: Stowarzyszenie).

§ 2

Stowarzyszenie eryguje Biskup Płocki (KPK, kan. 312), który ma prawo nadzoru nad nim i jego wizytacji (KPK, kan. 305 § 1).

§ 3

Stowarzyszenie jest kościelnym stowarzyszeniem publicznym, działającym na podstawie przepisów prawa kanonicznego i prawa cywilnego o stowarzyszeniach.

§ 4

Stowarzyszenie posiada asystenta kościelnego, którego zatwierdza Biskup Płocki spośród kandydatów przedstawionych przez Walne Zgromadzenie (KPK, kan. 317 § 1).

§ 5

 Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Płock. Stowarzyszenie może tworzyć jednostki terenowe – Koła.

§ 6

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i używa pieczęci okrągłej z napisem: „Katolickie Stowarzyszenie Pomocy im. Św. Brata Alberta”, a także pieczęci podłużnej i oznak, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa cywilnego.

 

Rozdział II

Cele i środki działania

§ 7

Celem Stowarzyszenia jest:

1. praca zmierzająca do niesienia pomocy humanitarnej i charytatywnej osobom znajdującym się w wyjątkowo trudnej sytuacji życiowej, tj.:

a.    ludziom bezdomnym i bezrobotnym;

b.    sierotom;

c.    osobom lub rodzinom wielodzietnym w okresie przezwyciężenia bardzo trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia;

d.    matkom samotnie wychowującym dzieci, znajdującym się w wyjątkowo trudnym położeniu;

e.    osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom, osobom starszym, samotnym, pozbawionym opieki;

2. praca zmierzająca do podnoszenia w społeczeństwie poziomu moralnego, społecznego i religijnego, szczególnie poprzez działalność edukacyjno-wychowawczą dzieci i młodzieży;

3. praca w zakresie przeciwdziałania chorobom społecznym, takim jak alkoholizm, narkomania oraz innym negatywnym zjawiskom społecznym;

4. kształtowanie osobowości człowieka świadomego jego praw i obowiązków indywidualnych i społecznych, szczególnie z zakresie obrony życia i poszanowania godności ludzkiej;

5. podejmowanie innych inicjatyw na rzecz ludzi oczekujących pomocy, żyjących w niedostatku i ubóstwie.

§ 8

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

1. tworzenie lub wspieranie istniejących schronisk dla ludzi bezdomnych, domów św. Brata Alberta, innych schronisk dla osób samotnych, ubogich wymagających dziennej lub całodobowej opieki;

2. zbieranie funduszy i innych środków pomocy materialnej w formie cegiełek, różnych zbiórek, w tym odzieży dla osób znajdujących się w trudnym okresie życia;

3. prowadzenie działalności gospodarczej z przeznaczeniem funduszy na cele charytatywne, zgodnie z zakresem działań statutowych;

4. pozyskiwanie osób angażujących się w działalność charytatywną i humanitarną oraz wskazywanie im potrzeby ofiarnej pracy na rzecz ludzi potrzebujących pomocy;

5. angażowanie w działalność dobroczynną społecznych organizacji i państwowych instytucji dla realizacji statutowych celów Stowarzyszenia;

6. organizowanie spotkań w celu wymiany doświadczeń z istniejącymi i działającymi w kraju i za granicą grupami osób z ośrodków pomocy, schronisk, domów św. Brata Alberta, fundacji, funduszów dla osób najuboższych.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 9

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1. zwyczajnych;

2. wspierających;

3. honorowych.

§ 10

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba pełnoletnia, która złoży wypełnioną deklarację członkowską i zostanie przyjęta przez Zarząd.

§ 11

Członek zwyczajny ma prawo:

1. wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia;

2. uczestniczyć z głosem stanowczym w Walnym Zgromadzeniu, zgłaszać wnioski i postulaty, dotyczące działalności Stowarzyszenia;

3. korzystać z pomocy Stowarzyszenia.

§ 12

Do obowiązków członka zwyczajnego należy:

1. przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał Stowarzyszenia;

2. czynne uczestnictwo w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia;

3. regularne opłacanie składek członkowskich.

§ 13

Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizycznie prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która deklaruje pomoc finansową lub rzeczową i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.

Członek wspierający posiada prawo, określone w § 11 pkt 3. Może także uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym. Członek wspierający, jeśli jest osobą prawną, działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swego przedstawiciela.

§ 14

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, zasłużona w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu. Członek honorowy posiada wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego, z wyjątkiem obowiązku płacenia składek członkowskich.

§ 15

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

1. dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego na piśmie do Zarządu;

2. skreślenia przez Zarząd z powodu niepłacenia składek członkowskich przez okres trzech miesięcy, po uprzednim upomnieniu;

3. wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów, uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia oraz publicznego odstąpienia od wiary katolickiej (KPK, kan. 316 § 1-2);

4. utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego osobą prawną. Od uchwały w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia przysługuje odwołanie w terminie 30 dni od Walnego Zgromadzenia, którego uchwała jest ostateczna. 

Rozdział IV

§ 16

Władzami Stowarzyszenia są:

1. Walne Zgromadzenie;

2. Zarząd; 

3. Komisja Rewizyjna.

Kadencja władz trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym, w zależności od uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. W przypadku ustąpienia w czasie trwania kadencji członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, władzom tym przysługuje prawo kooptacji z tym, że liczba osób dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

§ 17

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie, które może być:

1. Zwyczajne;

2. Nadzwyczajne.

§ 18

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i co 3 lata jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków pisemnie o jego terminie, miejscu i porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. 

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim – bez względu na liczbę obecnych. 

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

1. uchwalanie głównych kierunków działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia;

2. podejmowanie uchwały w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu na wniosek Komisji rewizyjnej;

3. wybór Prezesa i członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej; 

4. ustalenie wysokości składek członkowskich;

5. nadawanie godności członka honorowego;

6. podejmowanie uchwał w sprawach zmian statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia;

7. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;

8. uchwalenie regulaminów wewnętrznych;

9. rozpatrywanie spraw nie należących do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

§ 19

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia zwołuje Zarząd:

1. z własnej inicjatywy;

2. na żądanie Komisji Rewizyjnej;

3. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno być zwołane w terminie jednego miesiąca od daty zgłoszenia wniosku lub żądania obradowania nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 20

1.Zarząd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami, Zarząd składa się z: Prezesa, dwóch wiceprezesów oraz czterech członków, spośród których wybiera się sekretarza i skarbnika.

2.Prezesa Stowarzyszenia zatwierdza Biskup Płocki (KPK, kan. 317 § 1).

3.Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.

§ 21

Do kompetencji Zarządu należy:

1. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu;

2. dysponowanie majątkiem Stowarzyszenia w ramach uprawnień przyznanych przez Walne Zgromadzenie;

3. realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia;

4. składanie Biskupowi Płockiemu sprawozdań ze swojej działalności (KPK, kan. 319 § 2);

5. zwoływanie Walnych Zgromadzeń;

6. uchwalenie planów działalności Stowarzyszenia;

7. przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków zwyczajnych i wspierających;

8. rozpatrywanie sporów, powstałych między członkami na tle działalności Stowarzyszenia. 

§ 22

Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, spośród których wybiera przewodniczącego.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1. kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia;

2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień;

3. wnioskowanie o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

4. składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań ze swojej działalności oraz występowanie z wnioskiem w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu.

Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§ 23

Jednostki terenowe – Koła wybierają z grona swoich członków Zarząd Koła, składający się z przewodniczącego, sekretarza i skarbnika. 

Koło działa na podstawie statutu i uchwał, przyjętych przez Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia, oraz działa w łączności z Zarządem Stowarzyszenia.

Rozdział V

Majątek Stowarzyszenia

§ 24

Majątek Stowarzyszenia stanowią:

1. nieruchomości;

2. ruchomości;

3. fundusze.

Na fundusze składają się:

a. wpłaty ze składek członkowskich;

b. dotacje, darowizny, spadki, zapisy;

c. wpływy z działalności statutowej;

d. dochody z działalności gospodarczej, prowadzonej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa kościelnego i cywilnego.

 § 25

Oświadczenia w sprawach majątkowych Stowarzyszenia składają dwie osoby: Prezes oraz jeden z członków Zarządu, upoważniony przez ten Zarząd. Do ważności innych pism i dokumentów wymagane są dwa podpisy: Prezesa oraz sekretarza Zarządu.

Rozdział VI

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 26

1. Zmian w statucie lub rozwiązania Stowarzyszenia dokonuje Biskup Płocki (KPK, kan. 314 i 320 § 2). 

2. Rozwiązanie następuje na wniosek Walnego Zgromadzenia. 

3. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

4. O losach majątku rozwiązanego Stowarzyszenia decyduje Biskup Płocki (KPK, kan. 320), po wysłuchaniu Prezesa Stowarzyszenia.