Centrum Integracji Społecznej zostało utworzone przez Katolickie Stowarzyszenie Pomocy im. Św. Brata Alberta w Płocku w roku 2008. Głównym zadaniem Centrum jest pomoc osobom długotrwale bezrobotnym z terenu naszego miasta. Warunkiem przyjęcia do udziału w zajęciach CIS jest zameldowanie na terenie miasta Płocka, status osoby długotrwale bezrobotnej oraz brak dochodów.

Zajęcia prowadzone są w trzech pracowniach:

1. Gastronomicznej
2. Opiekunów osób szczególnej troski
3. R
emontowo-porządkowej

Cykl zajęć trwa od 6 do 12 miesięcy. W tym czasie uczestnicy zdobywają wiedzę teoretyczną i doświadczenie praktyczne. W czasie trwania szkolenia uczestnicy CIS otrzymują comiesięczne świadczenie socjalne.

Zakończenie cyklu wiąże się z uzyskaniem certyfikatu ukończenia szkolenia, co poprzedzone jest egzaminem końcowym.

Galeria