Działalność stowarzyszenia

Kromka Chleba

Punkt dożywiania „Kromka Chleba” – pomoc kierowana do bezdomnych, bezrobotnych i rodzin wielodzietnych w formie posiłków porannych. Obecnie z takiego wsparcia korzysta ok. 120 mieszkańców Płocka. Niestety bieda, choć przysparza nam klientów, przy rosnących kosztach utrzymania, nie pozwala nam rozszerzać zakresu pomocy. W wydawanie posiłków zaangażowane są od wielu lat wolontariuszki, świetne kobiety (jeśli nie rzec święte), które każdego ranka od 7 rano kładą na kromkę chleba masło, wędlinę i parzą herbatę. Stołówka Alberta jest miejscem posiłków i świadkiem niejednej historii ludzkiej naznaczonej cierpieniem lub nawet dramatem.

Punkt dożywiania "Kromka Chleba" jest dofinansowany z budżetu Miasta Płocka.

 

Oaza

Świetlica miejska nr 11 „Oaza” – z pomocy pedagogów i innych specjalistów korzystają dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Pobyt na świetlicy jest dla nich szansą na spokojne przygotowanie się do zajęć w szkole, a także zjedzenie ciepłego posiłku. Nasi wychowankowie mają organizowane wyjścia do kin, placówek kulturalnych, itp. Obecnie z zajęć korzysta ok. 20 dzieci.

Świetlica miejska nr 11 "Oaza" jest finansowana z budżetu Miasta Płocka.

 

Nasz Krąg

Klub profilaktyki środowiskowej „Nasz Krąg” – Klub jest miejscem gdzie młodzież od 13 do 20 roku życia może spędzić czas wolny od poniedziałku do soboty. Prowadzone są zajęcia profilaktyczne, prozdrowotne i socjalizacyjne. Obecnie z takiej formy pomocy korzysta ok. 20 młodych ludzi. Dorastająca młodzież, narażona jest szczególnie na niebezpieczeństwa związane z narkotykami, alkoholem czy środowiskami kryminogennymi. Nasi pedagodzy i animatorzy starają się pokazać im prawidłowe wzorce społeczne, odkrywać w nich pasje i zainteresowania.

Klub profilaktyki środowiskowej "Nasz Krąg" jest finansowany z budżetu Miasta Płocka.

 

Statut Stowarzyszenia

Rozdział I

P o s t a n o w i e n i a   o g ó l n e

§ 1

Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę "Katolickie Stowarzyszenie Pomocy im. Św. Brata Alberta" i zwane jest w dalszym ciągu Stowarzyszeniem.

Więcej…
 

Ciepła Izba

Dom Dziennego Pobytu „Ciepła Izba” – Jedyne w Płocku miejsce spotkań i aktywnego spędzenia wolnego czasu przez seniorów w ciągu dnia. Ze względu na rosnącą pauperyzację osób starszych, a także brak miejsc w centrum Płocka, gdzie mogliby spędzić czas na rozmowach, grach klubowych, itp., Dom Dziennego Pobytu jest miejscem spotkań, nierzadko burzliwych dyskusji i rodzących się uczuć.

Dom Dziennego Pobytu "Ciepła Izba" jest dofinansowany z budżetu Miasta Płocka.

 

Krajowe Pośrednictwo Pracy

Krajowe Pośrednictwo Pracy jest prowadzone społecznie na podstawie certyfikatu z MPiPS we współpracy z PUP i MUP.

 

Centrum Integracji Społecznej

Podstawą prawną umożliwiającą funkcjonowanie CIS jest ustawa o zatrudnieniu socjalnym z 13 czerwca 2003 r. (Dz.U. Nr122, poz.1143 z dnia 14 lipca 2003). Zawiera ona m.in. zasady tworzenia i działalności Centrów Integracji Społecznej, definiuje pojęcie wykluczenia społecznego, wreszcie określa warunki uczestnictwa.

Więcej…
 

Poradnia Rodzinna

Poradnia Rodzinna prowadzona społecznie przez specjalistów – wolontariuszy, odbywających dyżury według ustalonego harmonogramu.

 Dziś jest 21-02-2017
Imieniny:
Roberta Eleonory